vgjunk:

Bishin Densetsu Zoku, Super Famicom.

vgjunk:

Bishin Densetsu Zoku, Super Famicom.